Home arrow NEWS & NOTICE
NEWS & NOTICE
2024년 1분기 정기보고서 제출
2024-05-16 12:59:25

당사는 2024년 1분기보고서를 2024년 5월 16일에 제출하였으며, 아래 링크에서 확인하실 수 있습니다.
● 보고서 바로가기 : 선바이오/분기보고서/2024.05.16 (fss.or.kr)
<보고서 내 포괄손익계산서> 포괄손익계산서

제 28 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지 

제 27 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지 


 


 구분

 제28기 1분기

제27기 1분기 

 3개월

누적 

3개월

누적 

 수익(매출액)

 1,884,529,146 

1,884,529,146 

1,745,299,766 

1,745,299,766 

   제품매출액

 1,298,296,423 

1,298,296,423 

1,157,196,158 

1,157,196,158 

   로열티수익(매출액)

586,232,723 

586,232,723 

588,103,608 

588,103,608 

 매출원가

 652,915,811 

 652,915,811 

 1,093,883,319 

 1,093,883,319 

 매출총이익

1,231,613,335 

1,231,613,335 

651,416,447 

651,416,447 

 판매비와관리비

1,666,079,997 

1,666,079,997 

751,345,907 

751,345,907 

 영업이익(손실)

(434,466,662) 

(434,466,662) 

(99,929,460)

(99,929,460) 

 금융수익

224,882,057 

224,882,057 

360,101,685 

360,101,685 

 금융원가

9,556,406 

9,556,406 

50,133,519 

50,133,519 

 기타이익

 175,148 

 175,148 

1,736,695 

1,736,695 

 기타손실

 법인세비용차감전순이익(손실)

(218,965,867) 

(218,965,867) 

211,775,394 

211,775,394 

 법인세비용(수익)

155,818,993 

155,818,993 

154,978,900 

154,978,900  

 당기순이익(손실)

(374,784,860) 

(374,784,860) 

56,796,494 

56,796,494 

 주당이익

 

 

 

 

   기본주당이익(손실) (단위:원)

(30) 

(30) 

5 

   희석주당이익(손실) (단위:원)

(30) 

(30) 

5 

5